Glasshouse Ulysses Valley Rally, Kilcoy, 20th May, 2017 ....